Skip Navigation Links
Yürütülen İş ve İşlemler

 

11.03.2012 TARİH İTİBARİ İLE GÖLBAŞI YAYLABAĞ TOPLU KONUT ALANI KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN İŞ VE İŞLEMLER

 

A. YÖNETİM MÜŞAVİRLİĞİ DÖNEMİ

1. Alanın Toplu Konut Alanı Olarak İlan Edilmesi İle İlgili Çalışmalar Yapılması: TAMAMLANDI

- Gölbaşı Belediye Meclisinin 10.03.2005 tarih ve 66 Sayılı Kararı,

- Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.06.2005 tarih ve 1642 sayılı Kararı,

 

2.    Birlik  Adına Arazi Temini İle İlgili Resmi Kurum ve Kuruluşlar İle Çalışmalar Yapılması ve Arsanın Temin Edilmesi: TAMAMLANDI

a.    Tescilsiz arazilerin tescilinin sağlanması,

b.    Mera vasıflı arazilerin “mera vasfının kaldırılarak” Hazine adına tescili,

c.    Erozyon ve taşkın önleme ile ilgili işlerin ve teknik çalışmaların yapılması,

d.    Toprak etütlerinin yapılması,

e.    Alanın Çevre ve Orman Amenajman Çalışma Alanından çıkartılması,

f.      Bölgesel halktan referandum yapılması,

g.    Tarım Bakanlığı’na “Otlakiye Bedeli”nin ödenmesi,

h.    1/25000 ölçekli Özel Çevre Koruma İmar Planı Değişikliği’nin yapılarak onaylanması ve “Özel Çevre Koruma Kurumu”ndan satış için izin alınması,

i.      Büyükşehir ve ilçe Belediyelerinden gerekli meclis ve komisyon çalışmalarının yapılarak ihtiyaç duyulan meclis kararlarının alınması ve uygulama yönetmeliğinin yayımlanarak yürürlüğe konulması,

j.      Köy tüzel kişiliğine ait arazilerin “Hazine” adına tescil edilmesinin sağlanması,

k.    “Toplu Konut Projesi”nin gerçekleştirilebilmesi ve uygulanması için Maliye Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyesi ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarda gerekli olan çalışmaların yapılması ile “Toplu Konut Proje Alanı”ndaki arazi bütüncüllüğünün sağlanması,

l.      Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanarak askıya çıkan 1/25000 Ölçekli “2023 Yılı Ankara Nazım imar Planı”na, itiraz dosyası hazırlanarak süresi içinde itiraz edilmiştir. Bu doğrultuda plan değişikliği yapılarak proje alanının  “Toplu Konut Alanı” olarak plana işlenmesi,

m. İhale ile alanın Birliğe kazandırılması,

 

-  Köye Yönelik Hizmetler Müdürlüğü’nün 13/06/2005 tarih ve 364 sayılı yazısı,

- Gölbaşı Kaymakamlığı, İlçe Tarım Müdürlüğü’nün Ankara Tarım İl Müdürlüğü’ne 23/05/2005 tarih ve 471 sayılı yazısı,

- İl Tarım Müdürlüğü’nün Ankara Defterdarlığına 11/07/2005 tarih ve 904-5023 sayılı yazısı,

- Ankara Orman İşletme Müdürlüğü’nün Hisar Emlak Müdürlüğü’ne 19/04/2005 tarih ve 1920 sayılı yazısı,

- Ankara Çevre ve Orman Müdürlüğü’nün Anıt Emlak Müdürlüğü’ne 26/04/2005 tarih ve 438 sayılı yazısı,

- Devlet Su İşleri V.Bölge Müdürlüğü’nün Anıt Emlak Müdürlüğü’ne 21/04/2005 tarih ve 6958 sayılı yazısı,

- Mera Komisyon Başkanlığının 13/05/2005 tarih ve 9528 sayılı yazısı,

- Ankara Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı 16/05/2005 tarih ve 29095 sayılı yazısı,

- Gölbaşı Belediyesinin 17/05/2005 tarih ve 2232 sayılı yazısı,

- Gölbaşı Belediyesinin 17/05/2005 tarih ve 2231 sayılı yazısı,

- Ankara Orman Bölge Müdürlüğü’nün 16/06/2005 tarih ve 5452 sayılı yazısı,

- Ankara İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nün 20/05/2005 tarih ve 515 sayılı yazısı,

- Ankara Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığının 20/06/2005 tarih ve 35424 sayılı yazısı,

- Çankaya Kadastro Müdürlüğünün 01/07/2005 tarih ve 1875 sayılı yazısı,

- Gölbaşı Belediyesi de 22/11/2005 tarih ve 4865 sayılı yazısı,

- Maliye Bakanlığının Özel Çevre Koruma Kurumu’na 18/03/2006 tarih ve 11079 sayılı yazısı,

- Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı 31/05/2006 tarih ve 2908 sayılı yazısı,

- Maliye Bakanlığı’nın 22.06.2006 tarih ve 25904 sayılı 81 il valiliğine yolladığı yazı,

- Maliye Bakanlığının Toplu Konut İdaresi Başkanlığına hitaben 12.02.2008 gün ve 07244 sayılı yazısı,

- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı,  Maliye Bakanlığı ve Gölbaşı Tapu Sicil Müdürlüğü’ne hitaben yazdığı 15.02.2008 gün ve 08148 sayılı yazısı,

 

3. İş Programlarının Hazırlanması: TAMAMLANDI

 

4.Planlamaya Esas Kurum Görüşlerinin Alınması: TAMAMLANDI

-     Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 15.09.2008 tarih ve 114-2289 sayılı yazısı,

-     Aski Genel Müdürlüğünün 21.10.2008 tarih ve 19-8-2609 sayılı yazısı,

-     BOTAŞ’ın 17.09.2008 29985 sayılı yazısı,

-     Başkent Elektrik A.Ş. Genel Müdürlüğünün 12.09.2008 tarih ve 959-269458 sayılı yazısı,

-     TEİAŞ’nin 09.09.2008 tarih ve 754/6999 sayılı yazısı, 

-     İl Tarım Müdürlüğünün 3110.2008 tarih ve 5246/22438 sayılı yazısı,

-     Çevre ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğünün 24.09.2008 tarih ve 08950 sayılı yazısı,

-     DSİ Genel Müdürlüğünün 26.01.2009 tarih ve 0423/908 sayılı yazısı,

-     Karayolları Genel Müdürlüğünüm 16.09.2008 tarih ve 754/33004 sayılı yazısı,

 

5.      Toplu Konut Bölgesinde Planlama Altyapı ve Üstyapı Projelerinin Hazırlanması İle İlgili çalışmalar yapmak: TAMAMLANDI

 - ASKİ Genel Müdürlüğü’nün 26.04.2010 tarih ve 29-792 sayılı yazıları

      - Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.09.2009 gün ve 2151 sayılı kararı,

      - Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.01.2010 gün ve 253 sayılı kararı,

      - Özel Çevre Korumu Kurumunun 03.03.2010 gün ve 607 sayılı kararı,

      - Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.09.2010 gün ve 2278 sayılı meclis kararı,

      - Gölbaşı Belediyesinin 04.11.2010 tarih ve 328 sayılı Meclis Kararı,

      - Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.12.2010 tarih ve 3591 sayılı kararı,

      - Gölbaşı Belediye Meclisinin 07.04.2011 tarih ve 104 sayılı kararı,

      - Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.06.2011 tarih ve 1784 sayılı kararı,

 

B. PROJE VE TEKNİK HİZMETLER  MÜŞAVİRLİĞİ DÖNEMİ

1.      Halihazır Harita Alımı (Plankote Nitelikli, Mülkiyet Onaylı): TAMAMLANDI

- Gölbaşı Belediyesi’nin 14.10.2010 tarih ve 3767-5970 sayılı yazısı,

 

2.      Çed (Çevresel Etki Değerlendirme) Raporunun Yapılması: Parselasyon planı sonrası vaziyet planlarının onaylanmasına müteakip ilgili kuruma sunulacaktır.

 

3.      İmar Planına Esas Gözlemsel Jeolojik Etüd Yapılması: TAMAMLANDI

- Ankara Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce 03.11.2008 gün ve 1341 sayılı yazısı,

 

4.      Ulaşım Planlarının Yapılması: TAMAMLANDI

     

5.      1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının Yapılması: TAMAMLANDI

- Ankara Büyükşehir Belediyesi 17.09.2010 tarih ve 2278 sayılı meclis kararı,

      - Özel Çevre Koruma Kurumunun 03.02.2010 gün ve 607 sayılı kararı

 

6.  1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının Yapılması: Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları TAMAMLANDI, ÖÇK Bölgesi Makam Olurunda

      - Gölbaşı Belediyesi 04.11.2010 tarih ve 328 sayılı Meclis Kararı,

      - Ankara Büyükşehir Belediyesi 17.12.2010 tarih ve 3591 sayılı Meclis Kararı,

      - Gölbaşı Belediyesi 01.08.2011 tarih ve 4659-8410 sayılı yazısı,

     

 

7. Kentsel Tasarım Projelerinin Yapılması: 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının onaylanmasını müteakip Parselasyon Planı ile birlikte ilgili kuruma sunulacaktır.

 

8.        Parselasyon (İmar Uygulaması) Yapılması: 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının onaylanmasını müteakip ilgili kuruma sunulacaktır.

 

9.        Aplikasyon Çapları, İmar Durum Belgeleri Hazırlanması: Parselasyon Planı sonrasında ilgili kurumlardan alınacaktır.

 

10.    Uygulamaya Esas Jeolojik Ve Jeoteknik Etütlerin Yapılması: Parselasyon Planı sonrasında tamamlanacaktır.

 

11.  Arazi Şerefiye Tespit Çalışmaları: TAMAMLANDI

 

12.  Üst Yapı Tatbikat Projelerinin Yapılması: Konsept ve Avan Projeler TAMAMLANDI. Kooperatiflerin yer seçiminden sonra uygulama projelerine geçilecek.

 

13. Altyapı Tatbikat Projelerinin Yapılması: TAMAMLANDI, parselasyon planları sonrasında onaylanacaktır.

14.  Maket Yapılması: Kooperatiflerin yer seçiminden sonra tamamlanacaktır.

 

15.  Tüm proje hizmetlerinin bitimine müteakip “Yapı Ruhsatları” alınacaktır.

 

 

 
Güncel Haberler
DUYURU.
Sayın üyemiz
25.06.2023 tarihinde yapılan genel kurulumuzda,bu yıl ana yollardan başlama temayülümüzü birlik yönetimine şifahi olarak ilettik.Birlik başkanı ellerindeki nakit para ile yollara başlayacaklarını söyledi.Yolların açılması ile arazimiz arsa mahiyeti arz edecek ve inşaat yapmak için uygun hale gelecektir.Ayrıca Mahkemenin imar planı iptalı üzerine,yeni plan yapılmış ve il ve ilçe belediyeleri meclislerinden geçerek,askı süreçlerini tamamlamıştır.Birkaç itiraz olmuş olup, süreç devam etmektedir.
Kongrede alınan kararlar;
1-Aidatlar 150₺ (yüzelli) olarak devam edecektir.
2-Huzur hakları artırılmayarak,aynı kalmıştır.
3-Gecikme cezası yüzde iki buçuk (%2,5)olmuştur.
Hisselerimizde gözle görülür bir yükseliş izlenmektedir.İnşaatların başlaması ile hisselerimiz rayiç değerlerine çıkacaktır.Bu vesile ile yönetim  kurulu adına hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım.
İlyas Şirin
Yönetim kurulu başkanı

VEFAT İLANI

Dayım Abdullah Özgen hakka yürüdü ALLAH C.C.HU  rahmet eylesin. Ahmet Kaval  05334820007 Trabzon  MAÇKA'DA ORMAN ÜSTÜ MAH. Yarın öğlen namazına müteakip defnedilecektir.


2021 GENEL KURUL SONUÇ DUYURUSU

Genel Kurul Sonuç Bildirimi Görüntülemek İçin Tıklayınız.

 

 

 


BAŞKANIN DEĞERLENDİRMESİ

BUGÜN ÖZLEM KONUT KOOPERATİFLER BİRLİĞİNİN YAYLAŞEHİR PROJE ALANINI GEZDİM.İNŞAATLARA BAŞLAMAK İÇİN HAM YOLLARIN SÜRATLE AÇILDIĞINI YERİNDE GÖRDÜM.BU DEMEKTİR Kİ 2025 YILINDA ÜST YAPILARA BAŞKAYACAĞIZ.YÖNETİMİ TEBRİK EDİYORUM.İYİ KOORDİNE EDİLİRSE ATAŞEHİR,ACARKENT,YENİ BİR ÇANKAYA DOĞACAĞINA İNANIYORUM.

 

GÖRSEL VE VİDEOLAR İÇİN TIKLAYINIZ.

 

 


DUYURU

BAŞKANIN MESAJI

ŞANTİYE BİNAMIZDA YAPILAN İSTİŞARE TOPLANTISINA GİMAT ANADOLU OLARAK İLYAS ŞİRİN,GÜVEN CİRAV VE NEVİN LA BİRLİKTE KATILIM SAĞLADIK.BU YIL YOLLARDAN BAŞLAMA NOKTASINDA DELEGASYON VE YÖNETİM İSTEKLİ GÖRÜNDÜ.BİZDE BU DİĞER KONULARDA DESTEK VERDİK.AYRICA BAŞKANIMIZ İLYAS ŞİRİN İKİ SEFER SÖZ ALARAK GÖRÜŞLERİNİ DİLE GETİRMİŞTİR.

 


ZİYARET

Gölbaşı Belediye Başkanımız Sayın Ramazan ŞİMŞEK Ziyareti Hakkında

http://www.birligimiz.com.tr/golbasi-belediye-baskanimiz-sayin-ramazan-simsek-ziyareti-hakkinda-haberi-124.html

 


DUYURU

PROJENİN ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN YAPILAN BİLGİLENDİRME TOPLANTILARININ DEĞERLENDİRME SONUCUNUN ORTAKLARA DUYURUSU

EK-1

EK-2

VİDEOLAR İÇİN TIKLAYINIZ


Bilgilendirme Toplantısı Görselleri

Bilgilendirme Toplantı Görsellerini İncelemek İçin Tıklayınız


Üyemizin Proje İle Görüşleri

Bir üye olarak kanaatleri mi paylaşmak isterim. Uzun zaman beklememize rağmen çözüm için ciddi bir araştırma ve arayış yapıldı. Bunu anlıyoruz. Ancak düne kadar kooperatiflere ait alanların kooperatiflere verilmesi ile kooperatif üyelerinin kendi alanlarını hobi bahçesi olarak da değerlendirebileceklerini, doğru çözümün bu olduğunu düşünüyordum.

Yazının Devamını Okumak İçin Tıklayınız